Põhikiri

Kinnitatud MML asutamislepinguga 7. mail 2010. a. Muudetud üldkoosoleku otsusega 30.06.2018

MTÜ MUHUMAALAMMAS põhikiri

A. Üldsätted

1. Muhumaalammas (MML) on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on tagada Muhu valla loopealsete ja traditsioonilise elulaadi püsimine, kasutades selleks põlist maalammast. Muhu maastike hoidmise kaudu just villaandjatega toetab MML ka Muhu kultuuri ja käsitöö säilimist.

2. Oma eesmärkide täitmiseks MML:
a) ühendab erinevate elualade inimesi, kes soovivad kaasa aidata maalamba ja Muhu maastike säilimisele;
b) selgitab maalammaste tähendust ja tähtsust meedias, edendab keskkonnaharidust;
c) organiseerib Muhu loopealsete hooldamist, kaitset ja teaduslikku uurimist, taotledes selleks raha fondidest ja sponsoritelt;
d) säilitab maalamba genofondi ja toetab teiste sarnaste organisatsioonide tegevust
e) toetab maalambast toodetega kohalikku käsitöötraditsiooni ja põlise elulaadi säilimist;
f) sõlmib maavaldajatega lepinguid Muhu loopealsete hooldamiseks, korraldab talgulaagreid jt. üritusi pärandkoosluste praktiliseks säilitamiseks;
g) oma eesmärkide täitmiseks võib MML vajadusel osta ja rentida maad selle kaitse eesmärgil.

3. MML-l on juriidilise isiku õigused. MML asukohaks on Muhu vald.

B. Liikmeskond

4. MML liikmeteks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

5. MML liikmete vastuvõtu otsustab MML juhatus laekunud avalduste põhjal.

6. MML liikmetel on võimalik MML-st välja astuda, esitades MML juhatusele vastavasisulise avalduse ning õiendades materiaalsed kohustused MML ees, sealhulgas ka jooksva majandusaasta kohustused.

7. Liikmeid heidetakse MML-st välja põhikirja vastu eksimise või MML liikmele ebakohase tegevuse pärast. Väljaheitmine toimub üldkoosolekul 3/4 poolthäältega.

8. Iga MML liige on kohustatud maksma iga aastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud summa ulatuses. Juhul kui MML liige ei ole maksnud liikmemaksu kahe aasta jooksul ja ta ei ole ka teatanud MML juhatusele mõjuvat põhjust, miks ta ei saa seda teha, kustutatakse liige MML nimekirjast, teatades talle sellest ühe kuu ette.

9. Igal MML liikmel on õigus olla valitud juhatusse ning muudesse MML organitesse ning hääletusõigus MML üldkoosolekul.

C. Juhtimine

9. MML kõrgeimaks organiks on MML üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt korra aastas MML juhatuse poolt või juhul kui seda nõuab vähemalt 1 MML liikmetest ning mille toimumise aeg, koht ja päevakord tehakse teatavaks vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist.

10. MML üldkoosolek kinnitab MML põhikirja ja eesmärgid, MML eelarve, aruanded, valib juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed, määrab liikmemaksu suuruse ning otsustab MML tegevuse lõpetamise.

11. MML üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui seal on esindatud vähemalt 2/3 MML liikmetest. MML liige võib oma hääle kirjalikult teisele MML liikmele üle anda. Juhul, kui üldkoosolekul on esindatud alla poole MML liikmetest, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma juhul kui seal on esindatud vähemalt 2 MML liiget.

12. MML üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest, v.a. MML tegevuse lõpetamise, eesmärkide või põhikirja muutmise korral, milleks on vajalik 3/4 poolthäälte olemasolu. Igal MML liikmel on üks hääl.

13. MML tegevuse ja eesmärkide saavutamise eest kannab hoolt MML juhatus, mis koosneb 1-3 MML liikmest ja valitakse MML üldkoosolekul viieks aastaks. MML üldkoosolek võib juhatuse koosseisu vajadusel muuta enne juhatuse volituste lõppemist. Esindusõigus on igal juhatuse liikmel eraldi.

14. MML juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2 juhatuse liiget.

15. MML juhatus võib põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks võtta tööle palgalisi töötajaid.

D. Varalised vahendid

16. MML varalisi vahendeid võib kasutada vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning need moodustuvad liikmemaksudest, kingitustest, pärandatud summadest ja nende sissetulekutest, loteriide, näitusmüükide jt. MML heaks toimuvate ürituste sissetulekutest, samuti fondidelt, sihtasutustelt, sponsoritelt jms taotletud vahenditest.

17. MML-l on õigus asutada sihtkapitale, tegeleda ettevõtlusega, omandada vallas- ja kinnisvara ning seda pantida ja müüa, juhul kui see aitab kaasa MML eesmärgiliste ülesannete täitmisele. Ettevõtlusest saadav tulu ei kuulu jaotamisele MML liikmete vahel.

E. Revideerimine

19. MML asjaajamise ja tegevuse kontrollimiseks võib üldkoosolek valida kaheks aastaks kolmeliikmelise revisjonikomisjoni (esimees ja kaks liiget). Revisjonikomisjon esitab revisjoni aruande kinnitamiseks üldkoosolekule.

F. Tegevuse lõpetamine

20. MML tegevus lõpetatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele. MML tegevuse lõpetamisel antakse MML varad üldkoosoleku otsusega üle samalaadsete eesmärkidega Eesti Maksu- ja Tolliameti tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.