Eesti maalammas tunnistati tõuks

Suurepäraseks uudiseks eelkõige käsitöö- ja maastikuhoolduse eesmärgil
lambaid pidavatele inimestele on eilne teade PTA’lt, et heaks on
kiidetud ELKL poolt esitatud „Eesti maatõugu lammaste aretusprogramm
aastateks 2021-2031”.
Eesti fauna ajaloo eksperdi Lembi Lõugase andmetel on lammas praeguse
Eesti aladel eksisteerinud vähemalt 4500 aastat. Eesti maatõugu lammas
kuulub Põhja-Euroopa lühisaba lammaste populatsiooni, mis moodustas
algselt üle-eestilise maalamba populatsiooni ja on säilinud
väikesearvuliselt ääremaadel ja saartel. 1999-2001 ja 2006 läbiviidud
uuringute käigus leidis kinnitust, et säilinud on lambapopulatsioon, mis
välimikult vastab ajaloolise maalamba kirjeldusele ja geneetiliselt
eristub kaasaegsetest, aretatud lambatõugudest. Osa uuringus osalenud
loomade ja nende registreeritud järglaste baasil avati aastal 2016
tõuraamat tõule kihnu maalammas. 2021. aastal kinnitamisele esitatud
„Eesti maatõugu lammaste aretusprogramm“ hõlmab ülejäänud uuringutes
osalenud loomi ning nende järglasi. Eesti maatõugu lamba aretusprogrammi
eesmärk on säilitada lammaste geneetilist mitmekesisust ning avada
tõuraamat ajaloolise eesti maalamba tõukirjeldusele vastavatele
lammastele, keda ei ole varem tõuraamatutes registreeritud.

Teksti autor: K.Tali, ELKL juhatuse liige